Privacybeleid


Inleiding

Binnen gemeente & sociaal huis Malle werken de medewerkers veel met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en partners. Malle verzamelt vooral persoonsgegevens bij de burgers om haar wettelijke taken goed uit te voeren. De burger moet erop kunnen vertrouwen dat gemeente & sociaal huis Malle zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve dienstverlening, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen nieuwe eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Gemeente & sociaal huis Malle is zich hier van bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatieveiligheid, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

Doel en toepassingsgebied

Het doel van dit een beleid is een de privacy van de burgers te waarborgen, beschermen en handhaven. Dit beleid is van toepassing op de hele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van gemeente & sociaal huis Malle.

Wettelijk kader

De verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) vormt het wettelijk kader voor dit beleid.

Principes

Gemeente & sociaal huis Malle gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van burgers. Gemeente & sociaal huis Malle hanteert daarbij de volgende principes:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijk en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding

Gemeente en sociaal huis Malle zorgt er voor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie

Gemeente en sociaal huis Malle verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Gemeente en sociaal huis Malle streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de organisatie goed te kunnen uitoefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente en sociaal huis Malle gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door medewerkers die over de nodige machtigingen beschikken en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt gemeente & sociaal huis Malle voor passende beveiliging van persoonsgegevens.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van verwerking van persoonsgegevens, maakt gemeente en sociaal huis Malle afspraken over de eisen waar deze gegevensverwerking aan moeten voldoen.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken burger zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit

De inbreuk op de belangen van de betrokkene moet in verhouding zijn met het doel van de verwerking.

Heb je vragen, klachten of opmerkingen?

Onze functionaris voor gegevensbescherming helpt je graag:

Marc Smets
Antwerpsesteenweg 503 | 2390 Malle
marc.smets@kina.be | www.kina.be